Planlama

Planlama

Zen Peyzaj planlamanın amacı, doğal kaynakların korunması ve yönetilmesi temelinde gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmaktır. Yapılacak planlarda ekolojik veri analizlerin yanında sosyo-kültürel profil de düşünülerek tüm süreçlerde diğer meslek gruplarıyla ortak çalışmalar sonucunda kaynaklara ilişkin plan kararları üretir.

Zen Peyzaj, Korunan alanların belirlenmesi ve planlanmasında, AB direktif ve önerileri de dikkate alınarak küresel ölçekteki bilimsel uygulamalar ışığında yeni yaklaşımların benimsenmesi ve yapılan çalışmalara yansıtılmasının zorunluluğuyla hareket eder.

Zen Peyzaj, kentsel-açık yeşil alanların planlamasında sosyal-ekonomik, fiziksel, ekolojik verilerin ışığında, kent insanının istekleri de dikkate alınarak, yaşanabilir, sürdürülebilir, kaliteli kentsel alanların oluşturulması bilinciyle hareket eder.

Zen Peyzaj, kentsel açık-yeşil alan tipleri ve içerikleri, yeşil alanlarda yer alan eylem biçimleri ve alan büyüklükleri beş temel etkene göre düzenler. 

Bunlar;

  • Yeşil alanların hizmet edeceği nüfus çokluğu,
  • Yerleşimin özellikleri,
  • Topoğrafik yapı, toprak yapısı ve bitki örtüsü gibi şehirlerin doğal özellikleri,
  • İklim koşullarıdır,
  • Kent büyüklüğüne ve doğaya yakınlığına göre değişmektedir.

Ve bu etkenler göz önünde tutularak kent içindeki yeşil alanlar, hassas bitki ve hayvan populasyonlarına yaşama şansı tanıyan ekolojik koridorların tasarlanması, yaratılması, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik projeler sunar.

Zen Peyzaj, kent ve yakın çevresinde: yeşil kuşak, kent ormanı ve yeşil alanların oluşturulmasını yapacak düzeydedir.